Return Policy

Rregulla për kthimin e artikujve të blerë online

momentin që një blerës në faqen online kërkon të kthejë artikullin, koha e njoftimit është 24 orë që nga marrja e artikullit në dorëzim.

Blerësi duhet të kontaktojë ndërmjet këtyre adresave mëposhtë duke dërguar imazhe të artikullit të marrë në dorëzim:

+355 69 70 17 020

+355 69 70 08 441

info@classbyav.com

Koha e kthimit të përgjigjes ndaj klientit do bëhet brënda 24 orëve pasi të konstatohet kjo arsye lidhur me produktin:

*Nëse artikulli i porositur dhe mbërritur tek adresa e klientit nuk i përmbahet pëshkrimeve të dhëna në dyqanin online.

Klienti mund të kthejë artikullin, në momentin që Class verifikon të dhënat e artikullit ne raport me porosinë e blerësit dhe konfirmon zyrtarisht blerësin ndërmjet adresave më lart.

Blerësi duhet të kthejë artikullin:

  1. Brenda (10) dhjetë ditëve në dyqan ose me postë. Kompensimi bëhet vetëm pas marrjes në dorëzim fizikisht artikullit, pa paguar koston e shërbimit postar të kthimit.
  2. Artikulli duhet i shoqëruar me faturën/aksesorët/paketimin si dhe i padëmtuar.

Artikulli nuk mund të kthehet kur:

  1. Nëse vjen i dëmtuar nga klienti apo jashtë përshkrimit të dhënë nga faqja zyrtare si dhe pa paketimin fillestar të dërguar nga Class.
  2. Nëse artikulli nuk është i shoqëruar me faturën përkatëse në paketim.

Mënyra e kompensimit:

Sipas kushteve më lart, Class mund të kompensojë vetëm vlerën e artikullit të përzgjedhur për blerje (në këtë rast vlera e produktit që shtohen në shportën online). Kjo eliminon, kompensimin e vlerës së detyrimeve si: komisioneve financiare që lindin ndërmjet blerjeve me kartë apo pagesën e postës.